freetekno

texts-linx-reportz »

PRÁVNÍ ANALÝZA: Policie NEMĚLA právo k odepření přístupu na pozemek, kde se měl odehrát letošní festival CzechTek »

01-08-2005 :::

www.svazautoru.org/img/fundament.jpg

Podařilo se zjistit, že cesta - ve skutečnosti silnice se svodidly a asfaltovým povrchem, kterou chtěli od pátečního rána využít lidé, kteří se sjížděli na Czechtek:

1) vede přímo na pozemky firmy Italinvest, která pro Czechtek pozemky pronajala
2) tato silnice, respektive pozemky na kterých leží jsou v katastru nemovitostí evidovány se způsobem využití „ostatní komunikace“ (stejné využití mají v katastru nemovitostí uvedené například všechny ulice a silnice v Praze, včetně třeba ulice Nad Štolou, kde sídli Ministerstvo vnitra – katastrální uzemí Holešovice, parcelní číslo KN 2207)

Ve směru od dálničního sjezdu na pozemky na kterých se měl Czechtek uskutečnit jsou majiteli pozemků pod silnicí tyto subjekty:
KN 919/51 - Pozemkový fond České republiky Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 13000
KN 761/4 - Město Přimda nám. Republiky , č.p.112, Přimda, 34806
KN 919/26 - Pozemkový fond České republiky Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 13000
KN 919/49 - Pozemkový fond České republiky Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 13000
KN 919/52 - Blažena Hlasová č.p.279, Stráž, Stráž, 34802 1/2
Miroslav Svoboda Jana Ziky , č.p.1739, Tachov, Tachov, 34701 1/2
KN 919/53 - ITALINVEST s.r.o. Klicperova 2, č.p.570, Smíchov, Praha, 15000

Všechny zmíněné pozemky patří do katastrálního území Mlýnec pod Přimdou a všechny tyto informace si lze ověřit v on-line přístupu do katastru nemovitostí zde: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

Silnice je v mapě vyznačena fialovými tečkami. Dále pak navazuje 18 hektarů (28 fotbalových hřišť) dle zveřejněné smlouvy pronajatých od firmy Italinvest – z nich je na mapě vidět naprostá menšina, pronajaté pozemky pokračují mnoho set metrů směrem na západ a tvoří celistvý kus. Nevýchodnější z pronajatých pozemků jsou na mapě vidět – jsou označeny červeně.

Pokud se skutečně jedná o komunikaci de iure, pak ta pokud není součástí uzavřeného areálu je veřejně přístupná, jak plyne z ustanovení zákona o pozemních komunikacích resp. z § 34 zákona o obcích.

Jedná se buď o místí obslužnou komunikaci nebo komunikaci účelovou.

Pokud se jedná o místní obslužnou komunikaci, ta je v souladu se zásadou obecného užívání (viz níže) přístupná všem, a to bezúplatně.

Pokud by to byla účelová komunikace, pak by jakékoli omezeni (pozor, omezení, nikoli zákazu) její přístupnosti musela žádost vlastníka projednat ve správním řízení příslušný silniční úřad – tedy nikoli Policie CR. Avšak i v případě omezeni rozsahu užívání této komunikace by tato účelová komunikace musela byt z logiky věci alespoň přístupná všem vlastníkům přilehlých pozemků (tedy i společnosti ITALINVEST S.R.O.), popřípadě jejich oprávněným uživatelům (pan Václav Šroub a osoby účastnící se onoho setkání příznivců elektronické hudby.).

V žádném případě pak tedy policie CR nemohla a nebyla oprávněna blokovat přistup na pozemky společnosti ITALINVEST, neboť jsou ze zákona přístupny jejich vlastníkovi, resp. oprávněným uživatelům. Tvrzení že policisté blokovali přístup na pozemky pro nesouhlas majitelů okolních pozemků s přechodem přes ně se tedy ve světle tohoto jeví jako nepravdivé účelové tvrzení (ostatně nebylo to první nepravdivé tvrzení ze strany Policie), které má zpětné odůvodnit totální selhání PCR, která zamezením přístupu přes pozemky z důvodu, který nemá oporu v legislativě, způsobila gigantický kolaps dálnice na Rozvadiv a později tímto i zdůvodnila svůj naprosto nepřiměřený až brutální postup.


Citace právních norem:

Zákon č.13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

§ 6 Místní komunikace

(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

(2) Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. 2) Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.

(3) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

(4) Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd.


§ 7 Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

§ 19 Obecné užívání

(1) V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis 9) jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.


Zákon 28/2000 Sb. o obcích (obecní zrízení)

§ 34
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zelen, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.